Skip to main content

Ủy ban nhân dân

II

Ban nhân dân xã

1

Đ/c Tô Văn Tuân - Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: tvtuan@langson.gov.vn

2

Đ/c: Lương Văn Khôn  - Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003; Di động: 

Email:  lvkhon@langson.gov.vn

3

Đ/c: Lý Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: lvthang-16@langson.gov.vn

4

Đ/c: Dương Văn Thế - Văn phòng thống kê.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: thedv@langson.gov.vn

5

Đ/c: Vinh Thị Bé Hồng - Văn phòng thống kê.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: vtbhong@langson.gov.vn

6

Đ/c: Lương Văn Hữu  - Văn Hoá - Xã Hội.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: huulv@langson.gov.vn

7

Đ/c: Phạm Thái Dũng  - Văn Hoá - Xã Hội.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: ptdung@langson.gov.vn

8

Đ/c: Hoàng Văn Thịnh  - Tư pháp - Hộ tịch.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: hvthinh @ langson.gov.vn

9

Đ/c: Hoàng Ngọc Lê  - Tư pháp - Hộ tịch.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: hnle @ langson.gov.vn

10

Đ/c: Mã Văn Thần  - Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: mvthan@langson.gov.vn

11

Đ/c: Tô Thị Giữ  - Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: ttgiu@langson.gov.vn

12

Đ/c: Ngô Mai Nguyệt  - Tài chính - Kế toán

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: nguyetnm@langson.gov.vn

About