Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

III

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã

01

Đ/c: Nông Văn Cường  - Chủ tịch MTTQ xã

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: nvcuong-09@langson.gov.vn

IV

Hội liên hiệp phụ nữ xã

01

Đ/c: Vi Thị Ngọc  - Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: vtngoc-04@langson.gov.vn

V

Hội nông dân

01

Đ/c: Mã Văn Sỉnh  - Chủ tịch hội nông dân

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: mvsinh@langson.gov.vn

VI

Hội cựu chiến binh

01

Đ/c: Dương Hải Quân - Chủ tịch hội cựu chiến binh

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: dhquan-03@langson.gov.vn

VII

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

01

Đ/c:  Hứa Văn Biên - Bí thư đoàn

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: huabienls@lgmail.com

VIII

Công an xã

01

Đ/c: Bế Đức Thiệu - Trưởng Công an xã

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: lvkhon@langson.gov.vn

IX

Ban chỉ huy quân sự xã

01

Đ/c: Dương Hải Hồng - Chỉ huy trưởng

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: dhhong@langson.gov.vn

About